ПРО ФАХ СИСТЕМНОГО АНАЛІТИКА
Освітня програма напряму підготовки "Системний аналіз" (бакалавр) Освітня програма спеціальності "Системний аналіз" (магістр) Освітня програма спеціальності "Статистика" (магістр)

Сучасний рівень розвитку фінансових структур, промисловості, економіки, соціальної сфери характеризується складними системами зв'язків, відносин, інтересів, які склалися між об'єктами соціально-економічної діяльності.
У цих умовах ефективне функціонування окремих підприємств, фінансових установ, корпорацій і цілих галузей неможливо без всебічного аналізу їх внутрішньої і зовнішньої діяльності, маркетингового аналізу, прогнозування, створення складних моделей обробки інформації і т.д. Вказані вище об'єкти є складними системами з багаторівневою ієрархією і множиною функціональних зв'язків між їх підсистемами, які до того ж діють за умов обмеженої інформації і в реальному часі.
Аналіз таких систем і ухвалення своєчасних обґрунтованих управлінських рішень не можна провести без допомоги методів системного аналізу, управління, математичного моделювання із залученням всіх відомих математичних та алгоритмічних засобів обробки, перетворення і збереження інформації на основі сучасних інформаційних технологій.
У прийнятті рішень керівниками, у координації діяльності різних служб адміністративного апарату з "вертикальною ієрархією" і різними функціями керівництва підприємствами, діяльність яких стає все більш різноманітною, у скороченні кількості ступенів адміністративної ієрархії та спрощенні всієї керівної структури, системний підхід не має альтернативи.

Широке застосування методів системного аналізу у різних галузях людської діяльності – медицині, розвідуванні надр, військовій справі, генетиці, діагностиці відмов, оцінюванні політичного ризику, системі оподаткування, будівництві, моніторингу навколишнього середовища, при розв’язанні питань фінансування та кредитування – обумовлює необхідність підготовки покоління фахівців з системного аналізу на конкурентноспроможному рівні.

Вивчення необхідних для цього базових дисциплін системного аналізу – теорія ймовірностей, математична статистика, теорія випадкових процесів, методи теорії стійкості та оптимізації, теорія керування, мови програмування (C, C++, C#, Java, Javascript, PHP, SQL та ін.), теорія алгоритмів, комп’ютерна графіка, бази даних, операційні системи, комп’ютерні мережі та ін. – можливе тільки на базі факультетів національних університетів, зокрема на факультеті математики та інформатики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Працевлаштування фахівців із системного аналізу можливе в державних та приватних структурах адміністративного і фінансового управління, спеціальних службах, на великих промислових державних і комерційних підприємствах, корпораціях та у системах нагляду за екологічною безпекою, транспорті та зв’язку, науково-дослідних інститутах та лабораторіях, у державній системі працевлаштування та перепідготовки кадрів. Праця системного аналітика грунтується на

  • створенні математичних та комп’ютерних моделей різноманітних фінансових, економічних, технічних, соціальних систем;
  • дослідженні математичних моделей детермінованих та стохастичних динамічних систем, впровадженні для них новітніх методів;
  • системному світосприйнятті, прогресивному мисленні та сучасних можливостях дослідження політичних, економічних, соціальних та інших. процесів і систем, наукових підходах до розв’язання різного роду складних проблем;
  • високому професіоналізмі, найсучасніших інформаційних технологіях, нових комп’ютерних методах управління та прийняття ефективних рішень.